Statuut chronisch zieken

In een eerder verschenen artikel kreeg u een bericht over een nieuw en speciaal statuut voor chronisch zieken, waardoor zij o.a. van het derdebetalersysteem kunnen genieten. Dit is uiteraard belangrijk nieuws.Naar aanleiding van dit artikel stelde de VVB de pertinente vraag naar de voorwaarden/procedure om dit statuut te verwerven. Deze informatie bleek niet zo gemakkelijk te vinden …
Navraag bij het kabinet van minister Onkelinx en 2 ziekenfondsen leverde enkele antwoorden op. In het persoverzicht van week 31 kregen jullie al korte info. Intussen kregen we via OZ nog bijkomende onderstaande informatie. Dit ter info voor jullie.

Er is een nieuw statuut in de maak voor personen die lijden aan een chronische aandoening. Dit zal niet beperkt worden tot een specifieke chronische pathologie. Het zal bv. ook gelden voor klanten met een zeldzame ziekte die heel hoge kosten in de gezondheidszorg hebben. In België zouden naar schatting 840.000 mensen voor dit statuut in aanmerking komen.
Onderstaande info is nu al beschikbaar. Verdere praktische modaliteiten zijn nog niet gekend.

Wanneer?
Opstart wordt voorzien 1e trimester 2014

Voor wie?
Dit statuut zal automatisch toegekend worden aan:

  • klanten waarbij de uitgaven ‘gezondheidszorgen’ meer bedragen dan € 300 per trimester en dit gedurende minimum 8 opeenvolgende trimesters
  • of klanten die reeds recht hebben op een forfait chronische zieken
  • of klanten die beschikken over een door een specialist opgemaakt attest waarin hij/zij bevestigt dat de klant een zeldzame ziekte of weesziekte heeft

Voordelen?
Via de MAF zal deze groep van klanten een snellere terugbetaling krijgen van hun remgelden. (De verhouding t.o.v. de huidige MAF chronische zieken moet nog verder worden bekeken).
Het systeem sociale derde betaler zal gebruikt kunnen worden.

Extra informatie

Betreft: Statuut chronische aandoening

 In uw schrijven van 23 juli vraag u waar u meer informatie kan terugvinden over het statuut chronische aandoening.

 Artikel 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en in werking getreden op 1 januari 2013 voorziet in een statuut voor personen met een chronische aandoening: 

 Art. 37vicies/1.   Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de werkgroep verzekerbaarheid bedoeld in artikel 31bis of na advies van deze werkgroep gegeven op verzoek van de Minister van Sociale Zaken binnen de door hem vastgestelde termijn en na advies van het Verzekeringscomité, stelt de Koning een statuut chronische aandoening vast, waaraan Hij de rechten verbindt die Hij bepaalt. Voor het opstellen van dit statuut wordt inzonderheid rekening gehouden met een of meer van de volgende criteria :

             1°         een door de Koning vastgesteld minimumbedrag aan uitgaven voor geneeskundige verzorging van een rechthebbende, over een periode waarvan de duur door de Koning wordt vastgesteld;

             2°         het genot van de forfaitaire toelage bedoeld in artikel 37, § 16bis, 2° ;

             3°         lijden aan een zeldzame aandoening of een weesziekte.

                Op voorstel van de werkgroep verzekerbaarheid bedoeld in artikel 31bis en na advies van het Verzekeringscomité, stelt de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden vast voor de ingang, het behoud en het intrekken van het statuut chronische aandoening, alsook de rechten die eraan verbonden zijn. Hij legt eveneens vast wat moet worden verstaan onder « uitgaven voor geneeskundige verzorging » bedoeld in het eerste lid, 1°, en onder « een zeldzame aandoening of een weesziekte », voor de toepassing van het eerste lid, 3°”

 Het koninklijk besluit dat uitvoering zal geven aan deze bepalingen is momenteel in voorbereiding en zal weldra gepubliceerd worden.

 Ik kan u alvast volgende grote principes meegeven:

 Het eerste criterium dat werd gekozen is een financieel criterium,  nl. uitgaven voor geneeskundige verzorging hebben gehad van minimum 300 euro per kalenderkwartaal gedurende ten minste 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kalenderkwartalen twee opeenvolgende kalenderjaren vormen.

 Het tweede criterium is gebaseerd op het genot van de « forfaitaire toelage chronisch zieken », de forfaitaire tegemoetkoming die is voorzien in artikel 37, § 16bis, 2° van de wet GVU en in het KB van 2 juni 1998 tot uitvoering van dit artikel.

 Het derde criterium is gebaseerd op de overhandiging van een getuigschrift opgesteld door een geneesheer-specialist, die bevestigt dat de rechthebbende lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte.

 Het statuut zal voor wat betreft de eerste twee criteria automatisch toegekend worden en de verzekeringsinstellingen zullen de rechthebbenden hierover informeren.

 U kan meer informatie terugvinden in het koninklijk besluit wanneer dit gepubliceerd wordt en u kan de directie juridische zaken en toegankelijkheid van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, belast met de uitvoering van deze maatregel, op dat moment ook contacteren indien u verduidelijkingen wenst.

 Met de meeste hoogachting,

 Laurette Onkelinx

 

Financiële kater dreigt voor zieke Belgen in Spanje of Griekenland

Belgische toeristen of residenten die in Spanje of Griekenland ziek worden, weten niet langer wat ze zullen moeten betalen voor hun zorgverlening. Dat schrijft het blad voor artsen-specialisten de Specialist. ‘Voor de financiële crisis was er geen probleem maar vandaag is de situatie onrustwekkend.’

De redactie van de Specialist deed een rondvraag bij de Belgische ziekenfondsen. Die maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de financiële crisis op de terugbetaling van de ziekenhuisfacturen en de zorgverlening in Turkije, Spanje en Griekenland verstrekt aan Belgische toeristen.

De ziekenfondsen worden steeds vaker geconfronteerd met landgenoten die gevraagd wordt om de volledige kostprijs van een medische prestatie op te hoesten. ‘De ziekenhuizen aanvaarden de Europese Ziekteverzekeringskaart niet langer’, legt Geert Messiaen van het liberale ziekenfonds in de Specialist uit, ‘omdat ze dan moeten terugbetaald worden door de Spaanse ziekteverzekering. En die heeft momenteel geen geld meer.’

De ziekenhuizen willen zo min mogelijk afhangen van uitgestelde betalingen of foutieve bedragen uitgekeerd door de Spaanse sociale zekerheid. En dus vragen ze buitenlandse patiënten om cash te betalen.

De situatie van de Belgen die permanent in Spanje verblijven, is evenmin benijdenswaardig. In verschillende regio’s kunnen ze niet langer genieten van gratis geneesmiddelen.

Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130413_00539420