Binnenkort betaalbare schuldsaldoverzekering bij groter gezondheidsrisico voor chronisch zieken

Chronisch zieken of ex-kankerpatiënten zullen binnenkort vlotter toegang krijgen tot een betaalbare schuldsaldoverzekering. Nu worden mensen met zo’n verhoogd gezondheidsrisico soms door verzekeraars geweigerd of betalen ze veel hogere premies. In 2009 werd nochtans de wet-Partyka gestemd, die daar paal en perk moest aan stellen. Maar de wet werd nog niet uitgevoerd. Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkt, samen met zijn collega van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, aan een koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan die wet. Het kb zou nog dit jaar rond moeten zijn, zo is te horen op het kabinet van de sp.a-minister.

Het is een oud zeer. Mensen met een zogenaamd ‘verhoogd gezondheidsrisico’ zoals chronisch zieken of ex-kankerpatiënten worden geweigerd voor hun schuldsaldoverzekering of betalen veel hogere premies voor die (niet-verplichte) levensverzekering bij een krediet. Om dat probleem aan te pakken keurde het federale parlement eind 2009 unaniem een wet goed, de zogenaamde wet-Partyka, genoemd naar toenmalig CD&V-Kamerlid Katrien Partyka.

Compensatiekas
Die wet voorziet in grote lijnen dat verzekeraars hun beslissing (bijvoorbeeld een weigering) duidelijk moeten motiveren, dat een klant bij een weigering beroep kan aantekenen bij een comité met vertegenwoordigers van verzekeraars en patiënten en dat er een soort compensatiekas komt voor wanneer een bijpremie meer dan het dubbele is van de basispremie. Die compensatiekas, gefinancierd door een solidariteitsmechanisme, zou dan het deel boven de 200 procent terugbetalen.

Maar de wet-Partyka is nog steeds niet uitgevoerd. Assuralia, de koepel van verzekeraars, vocht de wet aan bij het Grondwettelijk Hof, maar kreeg geen gelijk (arrest van november 2011). Sindsdien ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek.

Koninklijk besluit
Hedwig Verhaegen, adjunct-directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), drong er vandaag – ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker – op aan dat er snel werk zou gemaakt worden van de uitvoering van de wet. “We hopen dat het deze legislatuur nog rond komt”, klonk het.

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte stelt de VLK gerust. “We hebben daarover een koninklijk besluit uitgewerkt. Dat is al voor advies naar de Raad van State gegaan. Er zijn een aantal aanpassingen nodig. Die worden in overleg met minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx uitgewerkt”, aldus de woordvoerster van Vande Lanotte. De drie grote principes van de wet-Partyka (motivering beslissing, opvolgingscomité en compensatiekas) zitten verankerd in het kb, luidt het.

Bron: De Morgen, 12 september 2013 – http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1703619/2013/09/12/Binnenkort-betaalbare-schuldsaldopolis-bij-groter-gezondheidsrisico.dhtml

Statuut chronisch zieken

In een eerder verschenen artikel kreeg u een bericht over een nieuw en speciaal statuut voor chronisch zieken, waardoor zij o.a. van het derdebetalersysteem kunnen genieten. Dit is uiteraard belangrijk nieuws.Naar aanleiding van dit artikel stelde de VVB de pertinente vraag naar de voorwaarden/procedure om dit statuut te verwerven. Deze informatie bleek niet zo gemakkelijk te vinden …
Navraag bij het kabinet van minister Onkelinx en 2 ziekenfondsen leverde enkele antwoorden op. In het persoverzicht van week 31 kregen jullie al korte info. Intussen kregen we via OZ nog bijkomende onderstaande informatie. Dit ter info voor jullie.

Er is een nieuw statuut in de maak voor personen die lijden aan een chronische aandoening. Dit zal niet beperkt worden tot een specifieke chronische pathologie. Het zal bv. ook gelden voor klanten met een zeldzame ziekte die heel hoge kosten in de gezondheidszorg hebben. In België zouden naar schatting 840.000 mensen voor dit statuut in aanmerking komen.
Onderstaande info is nu al beschikbaar. Verdere praktische modaliteiten zijn nog niet gekend.

Wanneer?
Opstart wordt voorzien 1e trimester 2014

Voor wie?
Dit statuut zal automatisch toegekend worden aan:

  • klanten waarbij de uitgaven ‘gezondheidszorgen’ meer bedragen dan € 300 per trimester en dit gedurende minimum 8 opeenvolgende trimesters
  • of klanten die reeds recht hebben op een forfait chronische zieken
  • of klanten die beschikken over een door een specialist opgemaakt attest waarin hij/zij bevestigt dat de klant een zeldzame ziekte of weesziekte heeft

Voordelen?
Via de MAF zal deze groep van klanten een snellere terugbetaling krijgen van hun remgelden. (De verhouding t.o.v. de huidige MAF chronische zieken moet nog verder worden bekeken).
Het systeem sociale derde betaler zal gebruikt kunnen worden.

Extra informatie

Betreft: Statuut chronische aandoening

 In uw schrijven van 23 juli vraag u waar u meer informatie kan terugvinden over het statuut chronische aandoening.

 Artikel 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en in werking getreden op 1 januari 2013 voorziet in een statuut voor personen met een chronische aandoening: 

 Art. 37vicies/1.   Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de werkgroep verzekerbaarheid bedoeld in artikel 31bis of na advies van deze werkgroep gegeven op verzoek van de Minister van Sociale Zaken binnen de door hem vastgestelde termijn en na advies van het Verzekeringscomité, stelt de Koning een statuut chronische aandoening vast, waaraan Hij de rechten verbindt die Hij bepaalt. Voor het opstellen van dit statuut wordt inzonderheid rekening gehouden met een of meer van de volgende criteria :

             1°         een door de Koning vastgesteld minimumbedrag aan uitgaven voor geneeskundige verzorging van een rechthebbende, over een periode waarvan de duur door de Koning wordt vastgesteld;

             2°         het genot van de forfaitaire toelage bedoeld in artikel 37, § 16bis, 2° ;

             3°         lijden aan een zeldzame aandoening of een weesziekte.

                Op voorstel van de werkgroep verzekerbaarheid bedoeld in artikel 31bis en na advies van het Verzekeringscomité, stelt de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden vast voor de ingang, het behoud en het intrekken van het statuut chronische aandoening, alsook de rechten die eraan verbonden zijn. Hij legt eveneens vast wat moet worden verstaan onder « uitgaven voor geneeskundige verzorging » bedoeld in het eerste lid, 1°, en onder « een zeldzame aandoening of een weesziekte », voor de toepassing van het eerste lid, 3°”

 Het koninklijk besluit dat uitvoering zal geven aan deze bepalingen is momenteel in voorbereiding en zal weldra gepubliceerd worden.

 Ik kan u alvast volgende grote principes meegeven:

 Het eerste criterium dat werd gekozen is een financieel criterium,  nl. uitgaven voor geneeskundige verzorging hebben gehad van minimum 300 euro per kalenderkwartaal gedurende ten minste 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kalenderkwartalen twee opeenvolgende kalenderjaren vormen.

 Het tweede criterium is gebaseerd op het genot van de « forfaitaire toelage chronisch zieken », de forfaitaire tegemoetkoming die is voorzien in artikel 37, § 16bis, 2° van de wet GVU en in het KB van 2 juni 1998 tot uitvoering van dit artikel.

 Het derde criterium is gebaseerd op de overhandiging van een getuigschrift opgesteld door een geneesheer-specialist, die bevestigt dat de rechthebbende lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte.

 Het statuut zal voor wat betreft de eerste twee criteria automatisch toegekend worden en de verzekeringsinstellingen zullen de rechthebbenden hierover informeren.

 U kan meer informatie terugvinden in het koninklijk besluit wanneer dit gepubliceerd wordt en u kan de directie juridische zaken en toegankelijkheid van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, belast met de uitvoering van deze maatregel, op dat moment ook contacteren indien u verduidelijkingen wenst.

 Met de meeste hoogachting,

 Laurette Onkelinx

 

Belg kost Riziv 2.186 euro per jaar

Belgen kosten de zorgverzekering gemiddeld 2.186 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2011 dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) opstelde. Het gaat om een stijging met 4,47% tegenover 2010 en 6,72% meer tegenover 2009.

Vooral 90-plussers kosten de zorgverzekering veel geld, met gemiddeld 13.319 euro per jaar. Tieners tussen 10 en 19 kosten dan weer het minst: 750 euro per jaar. “Dat de kosten voor de zorgverzekering stijgen, komt onder meer door de vergrijzing”, zegt Ludwig Moens van het Riziv. “Maar we hebben ook een steeds grotere bevolking en er worden nieuwe, duurdere technieken en geneesmiddelen gebruikt.”

Ook het aantal invaliden blijft toenemen: eind 2011 telde België er 289.814 (werknemers en zelfstandigen), tegenover 278.071 in 2010. Vooral in de groep ouder dan 45 is er al enkele jaren een stijging. De belangrijkste oorzaken van invaliditeit zijn psychische stoornissen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel, zoals rugaandoeningen en reuma.

Het Riziv berekende ook dat er eind 2011 32.182 artsen actief waren in België, of 29,2 per 10.000 inwoners. In 2011 telde ons land 12.290 huisartsen, 12.845 apothekers, 7.777 tandartsen en 44.836 verplegers en vroedvrouwen. (LS)

Bron: Het Laatste Nieuws, 11 juli 2013

AbbVie kondigt terugbetaling aan van HUMIRA® in de reumatologie voor kinderen en adolescenten

WAVER,  10 april 2013 – AbbVie kondigt de terugbetaling aan van HUMIRA® in de reumatologie voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met  17 jaar.  Dit is in ons land de eerste terugbetaling van HUMIRA® voor deze jonge populatie. Deze terugbetaling biedt artsen een nieuwe therapeutische mogelijkheid voor de behandeling  van kinderen en adolescenten die onvoldoende reageren op een conventionele therapie.  De aanvraag voor terugbetaling  kan sinds 1 april 2013 worden ingediend door een geneesheer-specialist in de reumatologie of een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde die ervaring heeft met de diagnose en behandeling van reumatische aandoeningen.

Het aantal biologische behandelingen in de reumatologie dat doeltreffend is voor het verminderen van de pijn en de ontstekingen is namelijk beperkt. Dankzij deze goedkeuring voor terugbetaling beschikken artsen nu over een extra therapeutische optie om bij kinderen en adolescenten invaliderende chronische ontstekingsziekten van de gewrichten aan te pakken.

Als chronische ontstekingsziekten van de gewrichten niet goed en tijdig worden behandeld, dan kunnen ze lijden tot onomkeerbare  vervormingen van de gewrichten en functionele beperkingen op lange termijn(1). Dit kan moeilijkheden veroorzaken bij het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals het aan- en uitkleden, veters strikken, trappen lopen.

HUMIRA® van AbbVie wordt in België ook terugbetaald voor volwassenen in de reumatologie, dermatologie en gastroenterologie. HUMIRA® behoort tot de meest uitvoerig onderzochte biologische geneesmiddelen, met een klinische database die 15 jaar overkoepelt in talloze indicaties, inclusief 71 klinische studies bij meer dan 23.000 patiënten. In de Europese Unie is dit het eerste biologische geneesmiddel met geregistreerde data in de bijsluiter over de doeltreffendheid in de reumatologie over een tijdspanne van 10 jaar.

(1)  Hashkes PJ et al. JAMA 2005;294(13):1671-1684

Bron: http://abbvie.prezly.com/abbvie-kondigt-terugbetaling-aan-van-humirar-in-de-reumatologie-voor-kinderen-en-adolescenten-, 10 april 2013