Je toestemming al gegeven voor het delen van je gezondheidsgegevens?

Het Vlaams Patiëntenplatform liet ons de volgende belangrijke informatie geworden.

Je toestemming al gegevens voor het delen van je gezondheidsgegevens?

Situering

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens. Het doel van de uitwisseling is onder andere het optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners, het vermijden van dubbele medische onderzoeken, administratieve vereenvoudiging, … Binnen onze gezondheidszorg bestaan er momenteel verschillende elektronische netwerken om ervoor te zorgen dat het delen van deze gegevens vlot, maar ook beveiligd gebeurt. Bijvoorbeeld:

 • Vitalink: In het kader van een betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg – De eerstelijnszorg is de zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, thuisverzorgenden. … Het gaat over zorg waarbij geen verwijzing of (ziekenhuis)opname nodig is. – heeft de Vlaamse Overheid Vitalink opgericht. De zorgverleners uit de eerste lijn zullen vanuit hun eigen elektronische patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale databank om gezondheidsgegevens zoals vaccinatiegegevens of een medicatieschema met de andere betrokken zorgverleners te delen. (Meer informatie: www.vitalink.be )
 • Het gedeeld farmaceutisch dossier: In een farmaceutisch dossier noteert de apotheker de geneesmiddelen die hij aan een patiënt aflevert. De apotheker gebruikt dit dossier onder andere om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) hebben een beveiligd systeem ontwikkeld om dit farmaceutisch dossier tussen apothekers delen. Apothekers zullen dan toegang kunnen hebben tot de medicatiegeschiedenis van een patiënt op het moment dat die hen om de aflevering van een geneesmiddel vraagt. Ongeacht de plaats van de aflevering – bijvoorbeeld de apotheek van wacht – geniet de patiënt zo van een maximale bewaking van zijn medicatieveiligheid. (Meer informatie: www.apb.be)
 • Het hub-metahub-systeem: Dit uitwisselingssysteem zal het voor ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten mogelijk maken om bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens uit het medisch dossier van het ziekenhuis (zoals uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen) worden uitgewisseld.

eHealthConsent: een manier om je geïnformeerde toestemming te geven

Voor het delen van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website www.patientconsent.be
Er zijn drie manieren om de geïnformeerde toestemming van patiënten te registreren:

 1. Je kan als patiënt je toestemming zelf registreren via de website van het eHealth-platform. Je meldt je dan met behulp van je elektronische identiteitskaart (elD) aan. Hiervoor heb je een elD-lezer nodig en moet je via de website http://eid.belgium.be de vereiste software installeren. (Voor meer informatie kan je het contactcenter van het eHealth-platform bellen op 02 788 51 55).
 2. Als je hulp wil bij de registratie of je geen computer hebt, kan een arts, apotheker of het administratief personeel van het ziekenhuis je toestemming registreren.
 3. Ook een mutualiteit kan je toestemming registreren op jouw verzoek.

Ook hier heb je als patiënt rechten

Je hebt steeds het recht om je toestemming terug in te trekken. Bovendien heb je ook de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam de elektronische toegang tot je gezondheidsgegevens te weigeren. Dit alles kan je beheren via de toepassing eHealthConsent op de website van het eHealth-platform.
Wat betreft de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens heb je bovendien ook de volgende rechten:

 • de mogelijkheid om aan je zorgverlener te vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen
 • en de mogelijkheid om te vragen dat men nagaat welke zorgverlener toegang tot je gezondheidsgegevens heeft gehad.

Niet alle zorgverleners hebben toegang

Voor alle duidelijkheid: enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie of een zorgrelatie – De elektronische uitwisselingsnetwerken zullen het bestaan van een therapeutische relatie of een zorgrelatie tussen de patiënt en een zorgverlener controleren aan de hand van bepaalde elektronische bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het inlezen van de elektronische identiteitskaart, het bestaan van een Globaal Medisch Dossier of de inschrijving in een ziekenhuis – hebt, kunnen toegang tot je gezondheidsgegevens krijgen. Zij hebben bovendien alleen toegang tot de informatie die relevant is voor hen in het kader van de zorg voor jouw gezondheid. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beoordeelt welke informatie relevant is. Dit comité is een onderdeel van Privacycommissie (www.privacycommission.be).

Artsen die voor je werkgever, een verzekeringsmaatschappij, een overheidsdienst of mutualiteit werken hebben geen toegang tot je gegevens.

Als patiënt kan je ook zelf online toegang hebben tot bepaalde gezondheidgegevens. Je kan momenteel al vaccinaties en in de nabije toekomst je medicatieschema raadplegen via de Patient HealthViewer – Meer informatie over de Patient HealthViewer kan je terugvinden op de website van je mutualiteit. Daarnaast bieden enkele ziekenhuizen patiënten toegang tot hun gegevens via het patiënten portaal van CoZo (www.cozo.be ).

Meer informatie over eHealthConsent:

Download hier de flyer ‘Leidraad bij de geïnformeerde toestemming’ van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
Leidraad bij de geïnformeerde toestemming (130 downloads)

Bijsluiters over de e-novatieve boeg

pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve farmaceutische sector, heeft zopas de bijsluiters van al haar leden op een gloednieuw internetplatform samengebracht (www.e-bijsluiter.be). Dit platform is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk.

Voor het eerst kent de bijsluitersite van pharma.be naast het klassieke gebruik op computer ook een volwaardige mobiele toepassing. Patiënten die hun bijsluiter niet bij zich hebben of gezondheidsbeoefenaars kunnen voortaan via alle smartphones en tablets de nodige inlichtingen vinden voor een correct en veilig gebruik van het geneesmiddel, waar ze zich ook bevinden. Niet alleen de publieksbijsluiters van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, maar ook die van geneesmiddelen voor dieren zijn voorhanden. Ieder document kan desgewenst worden afgedrukt.

Niet alleen de publieksbijsluiter maar ook de wetenschappelijke bijsluiter wordt aangeboden op hetzelfde platform, dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Daarnaast krijgen ziekenhuizen, als ze dat willen, een gebundelde toegang tot alle geneesmiddelen van hun formularium via een op maat gemaakte webservice. De wetenschappelijke bijsluiters kunnen per rubriek worden geraadpleegd voor een optimaal gebruiksgemak.

Het internetplatform dat pharma.be rond bijsluiters aanbiedt, biedt steeds de up-to-date bijsluiter. Nieuwe bijsluiters of wijzigingen van bestaande bijsluiters worden gewoonlijk binnen 24 tot 48 uur online gebracht.

Het platform is gericht op de toekomst, wat betekent dat gemakkelijk toepassingen kunnen worden toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde ‘beeldsluiters’ , dit zijn bijsluiters die met beeld en klank worden verduidelijkt.

De nieuwe grafische voorstelling staat symbool voor de gebruiksvriendelijkheid: www.e-bijsluiter.be

Bron: http://pharma.be/newsitem.aspx?nid=3644

Elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens: toekomst & toestemming

We willen jullie een blik in de toekomst geven: hoe zullen gezondheidsgegevens in de komende jaren elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners, patiënten en bevoegde overheidsdiensten?

We zullen dit doen aan de hand van het verhaal van Marie:

Marie is een 55-jarige reumapatiënt die verschillende geneesmiddelen inneemt. Zij onderging recent een operatie voor een heupprothese. Omwille van het genezingsproces zal zij na deze operatie een aantal maanden arbeidsongeschikt zijn en thuisverpleging nodig hebben. Marie gaf via de eHealthConsent-toepassing haar toestemming voor de elektronische uitwisseling van haar gezondheidsgegevens.

 • Hoe gaf Marie haar toestemming voor de elektronische uitwisseling van haar gezondheidsgegevens? Wat is de eHealthConsent-toepassing?
 • Langs welke netwerken zullen de gezondheidsgegevens van Marie gedeeld worden?
 • Welke gezondheidsgegevens worden uitgewisseld? Wie krijgt toegang?
 • Zal Marie ook zelf haar gezondheidsgegevens via haar computer kunnen inkijken?

Hieronder vinden jullie de antwoorden op deze en andere vragen over de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens:

 1. Bijlage 1 bevat informatie en een handleiding over de eHealthConsent-toepassing. Deze toepassing laat patiënten toe om al dan niet hun toestemming te geven voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens.
 2. In Bijlage 2 vinden jullie een verslag van de Ronde Tafel eHealth en het actieplan voor de toekomstige uitwisseling van gezondheidsgegevens in België. Het verhaal van Marie wordt in dit verslag concreet weergegeven.

Ronde Tafel eHealth:

Op 20 december 2012 organiseerden de bevoegde ministers voor Volksgezondheid in België een Ronde Tafel eHealth.

EHealth of e-gezondheid is het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) in de gezondheidszorg.

Het doel van deze ronde tafel was te  komen tot een actieplan rond e-gezondheid voor de periode van 2013 tot en met 2018. Zorgverleners, patiëntenverenigingen, zorginstellingen, softwareleveranciers, overheidsdiensten en mutualiteiten werkten mee aan de totstandkoming van het actieplan.

Het actieplan werd door de interministeriële conferentie van 28 januari 2013 goedgekeurd.

Meer informatie over het verloop en de uitkomsten van de ronde tafel kan je ook terugvinden op de website www.rtreh.be

Website eHealth : https://www.ehealth.fgov.be/nl/home